Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chef Stef Catering

Definities

 1. Chef Stef Catering/CSC: Chef Stef Catering, gevestigd te Enkhuizen onder KvK nr. 36004287.
 2. Klant: degene met wie Chef Stef Catering een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Chef Stef Catering en klant samen.
 4. Consument: een klant/individu en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Chef Stef Catering.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Chef Stef Catering zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij in de offerte of het aabod een andere aanvaardingstermijn staat vermeld.
 3. Indien de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden uitsluitend voor de in de offerte genoemde klant of consument.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Chef Stef Catering zich het recht voor, de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Chef Stef Catering slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3. Er is sprake van aanvaarding vanaf het moment dat Chef Stef Catering de door de klant online of telefonisch geplaatste bestelling schriftelijk (per e-mail of WhatsApp) accepteert.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Chef Stef Catering hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Chef Stef Catering hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Chef Stef Catering te allen tijde wijzigen. De gewijzigde prijs is direct de juiste. De klant kan uitsluitend afzien van een bestelling, indien tussen het moment van bestellen en het moment van betalen de prijs van een product door Chef Stef Catering naar boven is bijgesteld.
 3. Chef Stef Catering kan diensten aanbieden op basis van Afterpay.
 4. In het geval van Afterpay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat de door de klant bestelde producten/diensten zijn geleverd.
 5. Chef Stef Catering bepaalt eventuele reiskosten op basis van de afstand, gerekend in autokilometers, van het pand van Chef Stef Catering naar de klant. Deze reiskosten worden vooraf gecommuniceerd.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Particuliere klanten betalen de bestelling vooraf via de website door middel van Ideal. Zakelijke klanten kunnen de bestelling vooraf via de website betalen door middel van Ideal of kiezen voor betalen via een factuur achteraf. De op de factuur vermelde betalingstermijn is bindend.
 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Chef Stef Catering gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen, vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Chef Stef Catering.
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Chef Stef Catering zijn verplichtingen ten aanzien van leveren aan de klant opschorten, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Chef Stef Catering op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Chef Stef Catering, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Chef Stef Catering te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Chef Stef Catering te verrekenen met een vordering op Chef Stef Catering.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 2. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

onderliggende overeenkomst of materialen van Chef Stef Catering, die bij de

klant aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, barbecue-

apparatuur.

 1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Chef Stef Catering de polis van deze verzekeringen ter inzage, indien Chef Stef Catering dit noodzakelijk acht.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Chef Stef Catering enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Chef Stef Catering voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Chef Stef Catering heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Chef Stef Catering tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, indien op locatie gewerkt wordt. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Chef Stef Catering tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Chef Stef Catering.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Chef Stef Catering de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bakkerij Rood redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Chef Stef Catering en de klant, betreffende een dienst of diensten, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Chef Stef Catering schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Chef Stef Catering tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Chef Stef Catering geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Chef Stef Catering geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Chef Stef Catering daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 dag na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Chef Stef Catering in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een bestaande overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Chef Stef Catering gehouden kan worden aan het verrichten van andere werkzaamheden dan eerder is overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient een ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Chef Stef Catering.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Chef Stef Catering ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Chef Stef Catering een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Chef Stef Catering verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Chef Stef Catering is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien Chef Stef Catering aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Chef Stef Catering is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien Chef Stef Catering aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekerings-maatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Chef Stef Catering vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Chef Stef Catering toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Chef Stef Catering niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Chef Stef Catering in verzuim is.
 3. Chef Stef Catering heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Chef Stef Catering kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn (beatlings-)verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Chef Stef Catering in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Chef Stef Catering kan worden toegerekend in een van de wil van Chef Stef Catering onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Chef Stef Catering kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Chef Stef Catering 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Chef Stef Catering er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Chef Stef Catering is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Chef Stef Catering is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Chef Stef Catering zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Chef Stef Catering.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Chef Stef Catering tijdens het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Chef Stef Catering is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-11-2022 – Chef Stef Catering